Regulamin

Regulamin sklepu internetowego proton.ise.pl

Definicje

Następujące pojęcia użyte w Regulaminie, pisane z wielkiej litery, oznaczają:

 1. Regulamin – niniejszy dokument, określający zasady, korzystania ze Sklepu, stanowiący również regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Usługodawca – właściciel Sklepu.
 3. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług oferowanych za pośrednictwem Sklepu.
 4. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (zwanej dalej „k.c.”) zawierana za pośrednictwem Sklepu pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą. W przypadku, gdy Kupującym jest Konsument, to przez Umowę sprzedaży należy rozumieć umowę sprzedaży w rozumieniu k.c. zawieraną na odległość, w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny.
 5. Produkt – przedmiot Umowy sprzedaży, prezentowany w Sklepie.
 6. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego adresowane do Sprzedającego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, której przedmiotem ma być Produkt, wyrażane na odległość za pośrednictwem Sklepu, pocztą elektroniczną lub telefonicznie, określające rodzaj i liczbę Produktu.
 7. Potwierdzenie Zamówienia – oświadczenie woli Sprzedawcy adresowane do Kupującego, składane po złożeniu przez Kupującego Zamówienia zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, której przedmiotem ma być Produkt, wyrażane na odległość za pośrednictwem Sklepu, pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

Strony transakcji

 1. Stroną dokonującą zakupów w witrynie internetowej www.proton.ise.pl może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (w tym konsument, w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.) lub osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, zwaną dalej Kupującym.
 2. Stroną dokonującą sprzedaży produktów w witrynie internetowej www.proton.ise.pl jest: EDUSOFT Dorota Batycka-Gońka, ul. Łanowa 43C/4 30-725 Kraków, NIP 8721865533, zarejestrowany pod nr Regon 120692551 zwana dalej Sklepem.

Przedmioty transakcji

 1. Przedmiotami transakcji są produkty przedstawione na stronie internetowej Sklepu w chwili składania zamówienia.
 2. Ceny wszystkich produktów i usług przedstawionych na stronie Sklepu wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto). Ceny nie zawierają kosztów dostawy.
 3. Przedstawione zdjęcia są poglądowe. Nie zawsze przedstawiają aktualny wygląd produktu. Czasami może się zdarzyć, że producent wprowadza modyfikacje produktu i nie posiadamy aktualnego zdjęcia.
 4. Wszystkie produkty przedstawione na stronie Sklepu są fabrycznie nowe, posiadają wymagane atesty, instrukcje obsługi. Sprzedawca nie udziela gwarancji, natomiast każdy oferowany towar posiada polską kartę gwarancyjną autoryzowanego serwisu producenta.
 5. Jakiekolwiek problemy techniczne objęte gwarancją producenta są rozwiązywane przez autoryzowane przez producenta/importera placówki serwisowe na terenie Polski, których adresy znajdują się na karcie gwarancyjnej lub na stronie internetowej producenta/importera.
 6. Jeżeli karta gwarancyjna produktu nie została wypełniona przez Sprzedawcę, ponieważ wiązałoby się to naruszeniem opakowania zabezpieczającego Produkt przed uszkodzeniem podczas transportu, to po rozpakowaniu Produktu Kupujący może przesłać kartę gwarancyjną Sprzedawcy w celu uzupełnienia. Wypełnioną kartę gwarancyjną Sprzedawca niezwłocznie odeśle do Kupującego.

Składanie zamówień

 1. Składanie zamówień w Sklepie następuje na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Potwierdzenie oraz przyjęcie zamówienia przez Sklep następuje drogą telefoniczną lub przez pocztę elektroniczną w ciągu 1 dnia roboczego od potwierdzenia otrzymania zamówienia. Z chwilą odebrania produktu przez Klienta następuje zawarcie umowy sprzedaży.
 3. Gdy produkt jest niedostępny, czasowo niedostępny lub dostępny w innej cenie niż prezentowana w Sklepie, Sprzedawca poinformuje o tym Kupującego. W takim przypadku Kupujący może złożyć Zamówienie zawierające cenę, po jakiej Produkt jest dostępny (potwierdzoną przez Sprzedawcę), lub czas, w jakim produkt jest dostępny (potwierdzony przez Sprzedawcę).
 4. W przypadku braku możliwości Potwierdzenia Zamówienia przez Sprzedawcę z winy Kupującego (np. błędne oznaczenie przez Kupującego numeru telefonu – brak danych teleadresowych umożliwiających skontaktowanie się przez Sprzedawcę z Kupującym) Zamówienie, po 5 dniach roboczych, uznaje się za niebyłe.
 5. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

Formy płatności

 1. Składając Zamówienie Kupujący może wybrać następujące formy płatności:
  • a) przelewem bankowym, dla Zamówień nie przekraczających 8 000zł;
  • b) wyłącznie przelewem bankowym dla Zamówień powyżej 8 000 zł,
  • c) paynow bezpieczne płatności online obsługiwane przez mBank. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest mBank

Realizacja zamówienia

 1. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po przyjęciu zamówienia.
 2. Czas realizacji zamówienia jest to czas od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sklep do dnia wysłania towaru do Kupującego.
 3. O planowanym czasie realizacji zamówienia Kupujący jest zawiadamiany wraz z przyjęciem zamówienia przez Sklep. Podana przy każdym produkcie dostępność jest orientacyjnym czasem realizacji zamówienia, która może nieznacznie ulec zmianie.
 4. Jeżeli brak towaru w magazynie może spowodować wydłużenie czasu realizacji zamówienia Kupujący może wyrazić zgodę na przedłużenie czasu realizacji zamówienia, wybrać inny towar o podobnych właściwościach lub zrezygnować z części zamówionego towaru. Jeżeli Kupujący nie zgadza się na wydłużenie czasu realizacji zamówienia, zamówienie zostaje anulowane a wpłacone zaliczki zwrócone Kupującemu niezwłocznie.
 5. Do każdej przesyłki Sklep dołącza dowód zakupu towaru w postaci faktury VAT
 6. W celu otrzymania faktury VAT: należy podać dane niezbędne do sporządzenia faktury VAT w chwili składania Zamówienia. Faktura zostanie wtedy dostarczona wraz z towarem.

Dostawa

 1. Chwilą wydania Produktu jest moment odebrania Produktu przez Kupującego od Sprzedawcy, a w przypadku wysyłki Produktu powierzenie go przez Sprzedawcę przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy danego rodzaju.
 2. Sprzedawca wybierając przewoźnika kieruje się cechami zamówionego Produktu oraz dokonanym przez Kupującego wyborem.
 3. Wysyłając Produkt do Kupującego, Sprzedawca zapewni sposób opakowania i przewozu odpowiadający właściwościom Produktu w szczególności zapewniający jego nienaruszalność.
 4. W dniu nadania zamówienia z magazynu Kupujący jest o tym informowany drogą telefoniczną lub mailową oraz jest informowany o prawdopodobnym terminie dostarczenia zamówienia.
 5. Koszt opłaty za przesyłkę podawany jest w momencie złożenia zamówienia, może ulec zmianie w przypadku Zamówienia kilku Produktów nie mieszczących się w danej wadze zadeklarowanej przesyłki.
 6. Kupujący zobowiązany jest do pokwitowania odbioru przesyłki od kuriera. Przed tym Kupujący powinien zbadać stan opakowania oraz jego zawartości, na tyle, ile to możliwe. W razie dostrzeżenia wad powinien o tym zawiadomić Kuriera.

Odstąpienie od umowy przez konsumentów

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.) Kupujący, będący konsumentem, ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od od daty dostarczenia towaru, składając do SKLEPU pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną.
 2. W razie wysłania do SKLEPU oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej, oryginał oświadczenia należy dołączyć do przesyłki ze zwracanym towarem. W takim wypadku Sklep prześle niezwłocznie Kupującemu za pośrednictwem poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy.
 3. Zwracany towar musi być kompletny i znajdować się w stanie niezmienionym w ramach zwykłego zarządu, co oznacza, że konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 4. Zwracany towar powinien zostać odesłany na koszt własny Kupującego do magazynu Sklepu znajdującego się pod adresem: ul. Łanowa 43C/4, 30-725 Kraków, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Sklep nie przyjmuje przesyłek nadanych za pobraniem.
 5. Wszystkie dokonane przez Kupującego, będącego konsumentem, płatności zostaną mu zwrócone przez Sklep niezwłocznie po sprawdzeniu towaru, co do jego zgodności z wymaganiami określonymi w ust. 3 § 7 i nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 6. Kupujący zobligowany jest do zabezpieczenia odsyłanego towaru przed zniszczeniem.
 7. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.) prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu do umów: w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 8. Przy odbiorze zamówionego produktu w siedzibie firmy nie przysługuje prawo zwrotu gdyż nie jest to umowa zawarta na odległość (jednak sklep może mieć dobrą wolę i produkt przyjąć)

Reklamacja

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru, w zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740, ze zm.).
 2. Wada fizyczna Towaru polega na niezgodności sprzedanego Towaru z umową, co ma miejsce, gdy:
  • Towar nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel umowy, wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  • Towar nie ma właściwości, o których Sprzedawca zapewniał Klienta;
  • Towar nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  • Towar został wydany Klientowi w stanie niezupełnym.
 3. 3. Wada prawna Towaru zachodzi wówczas, gdy Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, gdy ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzeniu wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 4. 4. W przypadku Konsumenta na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub podmiotu, który wprowadza Towar do obrotu, w zakresie swojej działalności gospodarczej, lub która przedstawia się jako producent. Sprzedawca nie ponosi jednak odpowiedzialności, gdy zapewnień tych nie znał, ani nie mógł ich znać, albo gdy zapewnienia te nie mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy sprzedaży, a także gdy treść tych zapewnień została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.
 5. 5. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.
 6. 6. W przypadku Konsumenta, gdy wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania Towaru.
 7. 7. Jeżeli kupującym jest Konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego.
 8. 8. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.
 9. 9. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.
 10. 10. Konsument może, zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady, żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
 11. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 12. Reklamacje dotyczące Towarów, mogą być zgłaszane:
  • a. na piśmie, na adres siedziby Sprzedawcy;
  • b. pocztą elektroniczną, na adres e-mail wskazany w potwierdzeniu złożenia Zamówienia.
 13. Reklamacja powinna zawierać:
  • a. dane osoby składającej reklamację (imię i nazwisko, adres korespondencyjny, opcjonalnie – adres e-mail i numer telefonu kontaktowego);
  • b. wskazanie przyczyny reklamacji oraz treści żądania;
  • c. numer Zamówienia, widniejący w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia;
  • d. oryginał lub kopia dowodu zakupu (np. paragonu lub faktury) może ułatwić złożenie reklamacji, ale nie jest niezbędny do jej złożenia.
 14. Klient, realizujący uprawnienia wynikające z rękojmi, dostarczy wadliwy Towar na adres: siedziby Sprzedawcy.
 15. Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie czternastu (14) dni od dnia jej otrzymania.
 16. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona, Sprzedawca zobowiązuje się wymienić wadliwy Towar na wolny od wad lub usunąć wadę w terminie czternastu (14) dniu od dnia zgłoszenie reklamacji przez Klienta.
 17. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie czternastu (14) dni, od dnia otrzymania odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania.
 18. Jeżeli Konsument zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu (14) dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 19. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku (1), licząc od dnia stwierdzenia wady. W przypadku Konsumenta, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch (2) lat.
 20. Powyższe przepisy nie wyłączają możliwości udzielenia przez Sprzedawcę gwarancji na zakupione Towary, co przewiduje osobny regulamin gwarancyjny.

Postanowienia końcowe

 1. Wszystkie prezentowane w Sklepie produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
 2. Właściwym do rozstrzygania sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą (Sprzedawcą) a Usługobiorcą (Kupującym) właściwy jest sąd właściwy ze względu na miejsce wykonywania działalności przez Usługodawcę, z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy stroną sporu jest Konsument właściwość sądu określa się według norm postępowania cywilnego.
 3. W celu realizacji zamówienia należy kliknąć przycisk „Realizuj zamówienie”. Kliknięcie tego przycisku skutkuje zawarciem umowy sprzedaży i powoduje obowiązek zapłaty ceny towaru powiększonej o koszty wysyłki.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 2023-03-13.